Oddział w Gnieźnie


BIP
-e-Kartoteka
Kultura Dostępna Obywatel.gov.pl


Szukaj w archiwachRewers elektroniczny
Wydawane przez Archiwum dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia PDF Drukuj Email

Archiwum nie ma prawa do wystawiania na podstawie przechowywanej dokumentacji pracowniczej zlikwidowanego przedsiębiorstwa świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp7 oraz świadectw pracy w warunkach szkodliwych.

Zgodnie z przepisami zaświadczenia takie wydawać mogą tylko pracodawcy (art. 97 Kodeksu pracy, art. 125 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz.43 ze zm.).

Archiwum może wydawać uwierzytelnione kserokopie lub odpisy ww. zaświadczeń, o ile zostały one wcześniej wystawione przez pracodawcę.
Dowodami potwierdzającymi okres zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia mogą być zaświadczenia o zatrudnieniu, uwierzytelnione kserokopie dokumentacji osobowo-płacowej, np. umów o pracę, kart wynagrodzeń, list płac, kart zasiłkowych.
W przypadku braku akt płacowych wysokość pobieranego wynagrodzenia można próbować udokumentować na podstawie kserokopii dokumentów z akt osobowych ( np. angaży, przeszeregowań).