Oddział w Gnieźnie


BIP
-e-Kartoteka
Kultura Dostępna Obywatel.gov.pl


Szukaj w archiwachRewers elektroniczny
PDF Drukuj Email

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile


Kierownik
dr Maciej Kamiński
tel. 67 349 16 08

Pracownicy
Dorota Krukowska
mgr Dominik Marciniak
mgr Beata Sass
mgr Danuta Żebrowska
Ewa Żerebiło

Zadania
Zgodnie z regulaminem organizacyjnym do zakresu działania oddziałów zamiejscowych należy:

1. Oddziały zamiejscowe Archiwum wykonują wszystkie zadania wymienione w Statucie Archiwum oraz zadania realizowane przez odpowiednie komórki organizacyjne centrali Archiwum, możliwe do realizacji na obszarze ich właściwości terytorialnej określonej w § 6 i w ich warunkach działania.

2. Do zakresu działania Kierowników Oddziałów zamiejscowych należą sprawy określone w § 10, a także:
1) kierowanie działalnością Oddziału w zakresie realizacji powierzonych zadań z zakresu nadzoru archiwalnego, a w szczególności ustalanie terminarza kontroli i zgłaszanie propozycji jednostek organizacyjnych do objęcia nadzorem,
2) bieżące administrowanie użytkowanymi przez Oddział budynkami, lokalami, wyposażeniem i majątkiem, kontrola ich stanu względem wypełniania wymogów zabezpieczenia materiałów archiwalnych, bezpieczeństwa budowlanego, bhp, przeciwpożarowego i antywłamaniowego, utrzymania porządku i czystości, prowadzenie dokumentacji budynków i lokali, zlecanie potrzeb przeglądów, konserwacji i napraw instalacji oraz urządzeń w lokalach i budynkach Oddziału do Oddziału administracyjno - gospodarczego,
3) zakup materiałów i wyposażenia w porozumieniu z Dyrekcją i Oddziałem finansowo-księgowym.

3. Do kompetencji kierowników Oddziałów zamiejscowych należą ponadto następujące czynności wykonywane z upoważnienia dyrektora:
1) reprezentowanie Archiwum w sprawach dotyczących działalności Oddziału w zakresie wynikającym z udzielonego przez dyrektora upoważnienia,
2) podpisywanie pism wynikających z działalności Oddziału w tym wydawanych zaświadczeń, uwierzytelnionych odpisów, wypisów i kopii oraz postanowień wydawanych na podstawie art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
3) udostępnianie materiałów archiwalnych.

Dzieje Oddziału

Archiwum w Pile istnieje od 1952 r. Swoim zasięgiem obejmowało początkowo ówczesne powiaty: chodzieski, czarnkowski, trzcianecki, złotowski oraz Piłę. Wraz z utworzeniem w 1975 r. województwa pilskiego teren działania znacznie się powiększył. Nastąpiły ponadto zmiany organizacyjne - Powiatowe Archiwum Państwowe w Pile zastąpione zostało Oddziałem w Pile Archiwum Państwowego w Poznaniu. Dziś, po kolejnej reformie administracyjnej, pilska placówka nadzoruje ten sam obszar co uprzednio, na który składają się powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wałecki, wągrowiecki i złotowski.
Obecne lokum to już czwarta siedziba naszego oddziału. Początkowo były to trzy pokoje w budynku pilskiego starostwa, potem dwa przy ul. Kilińskiego. Przejściowo archiwum mieściło się nawet w budynku przeznaczonym do rozbiórki. Od 1984 r. zajmowało murowany barak przy ul. Śniadeckich, który miał nam służyć dziesięć lat. W 2004 roku pilskie archiwum przeprowadziło się do siedziby z prawdziwego zdarzenia.